Chính sách và điều khoản dịch vụ

Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ

Chính Sách sửa dụng dịch vụ

1. Qui định về hợp đồng và thỏa thuận dịch vụ
– Để sử dụng dịch vụ vận chuyển và dịch vụ du lịch của công ty TNHH Du lịch dịch vụ – Thương mại Điện tử Hà Nội gọi tắt là Công ty Hà Nội Etoco, mọi khách hàng đều phải ký hợp đồng hoặc các thỏa thuận chi tiết cho từng dịch vụ.
– Chúng tôi chấp nhận các hình thức hợp đồng và thỏa thuận: Hợp đồng bằng văn bản và thỏa thuận qua thư điện tử

2. Hoãn hủy dịch vụ đã ký kết
– Việc bồi thường do việc hoãn hủy với các dịch vụ đã được ký kết được qui định cụ thể trong từng hợp đồng.
– Trong trường hợp không qui định cụ thể trong hợp đồng, mức bồi thường trong trường hợp bên nào hoãn hủy hợp đồng phải bồi thường cho bên kia 30% giá trị hợp đồng đã được ký kết hoặc cam kết.

3. Qui định hàng hóa
a. Khách hàng không mang theo những hàng hóa cấm trong danh mục quy định hàng cấm của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
b. Khách hàng không mang theo vật nuôi, hàng hóa có mùi gây ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe

4. Qui định khác
a. Khách hàng không được hút thuốc và ăn uống gây mất vệ sinh ở trên xe.
c. Nếu vì điều kiện bất khả kháng ( động đất, bão lũ..), Công ty Hà Nội Etoco được quyền hủy hoặc thay đổi lịch và giờ chạy mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Bảo vệ quyền riêng tư
5. Phạm vi áp dụng:
Phần Qui định bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác nhưng có liên kết với dịch vụ của chúng tôi.
Quy định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.

6. Cách thức chúng tôi thu thập thông tin:
Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử và ký hợp động sử dụng hoặc sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ của họ nhưng có sự liên kết phối hợp cung cấp của chúng tôi.

7. Dữ liệu chúng tôi thu thập:
Chúng tôi thu thập các thông tin có thể được sử dụng để liên lạc với bạn trực tiếp bao gồm họ tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, địa chỉ Email

8. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích gì?
Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn và các thông tin cá nhân của bạn để giúp chúng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn và để liên lạc với bạn khi bạn thực hiện các giao dịch đặt dịch vụ và để chuyển tiếp thông tin chuyến đi.

9. Tiết lộ và chia sẻ thông tin
Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài trong những trường hợp giới hạn khi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó và nhăm mục đích:
– Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
– Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi).
– Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý.

10. Bảo mật thông tin
Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Điều 8.
Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc quan trọng hàng đầu.

11. Những thay đổi về Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này
Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu có những thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

12. Các thắc mắc hoặc gợi ý
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào cho chúng tôi về Quyền riêng tư, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại hanoietoco@hn.vnn.vn